Artikel 1 DEFINITIES
 1. In Mescherbergloop algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Organisator: de rechtspersoon (A.V. Maasrunners) waarmee de Deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
  2. Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren Evenement Mescherbergloop.
  3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.
Artikel 2 DEELNAME
 1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 2. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld.
 3. De Deelnemer heeft bij inschrijven toestemming van de ouders/voogd voor deelname aan het Evenement.
 4. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 5. Afgifte van het startnummer is alleen mogelijk op vertoon van het bericht ‘Deelnemersinformatie Mescherbergloop’ met het daarin genoemde startnummer.
 6. Bij annulering door de Deelnemer of het niet deelnemen door de Deelnemer, vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats.
 7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden.
 8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 9. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
 10. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
Artikel 3 AANSPRAKELIJKHEID
 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 3. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 4. Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 5. Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement.
Artikel 4 PORTRETRECHT
 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
 2. Organisator is niet aansprakelijk voor foto’s die door derden worden gepubliceerd.
Artikel 5 PERSOONSGEGEVENS
 1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
 2. Het e-mailadres welk door de deelnemer is verstrekt, wordt opgenomen als subscription t.b.v. het versturen van een nieuwsbrief.
 3. Indien de Deelnemer bezwaar heeft tegen het verwerken van persoonsgegevens i.h.k.v. de uitvoering van het Evenement, is deelname niet mogelijk.
 4. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
 5. Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens is deelname aan het Evenement.
Artikel 6 REGLEMENT
 1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement Mescherbergloop.
Artikel 7 GELDIGHEID BEPALINGEN
 1. Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.